Technik weterynarii

4

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik weterynarii

Symbol cyfrowy zawodu: 324002

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

– prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących człowiekowi,

– wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,

– wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,

– wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,

– wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

– wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań.

 W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20       20
6 Przepisy ruchu drogowego     20   20
7 Anatomia i fizjologia zwierząt 40       40
8 Produkcja zwierzęca 30 40     70
9 Medycyna weterynaryjna 20 25 25 25 95
10 Nadzór i kontrola weterynaryjna       25 25
11 Inseminacja i rozród zwierząt   15     15
Ogólna liczba godzin 165 80 45 50 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Anatomia i fizjologia praktyczna   30     30
13 Prowadzenie produkcji zwierzęcej   30 30   60
14 Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt     30   30
15 Diagnozowanie chorób zwierząt   25 35   60
16 Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt     35 95 130
17 Wykonywanie nadzoru i kontroli weterynaryjnej       30 30
Ogólna liczba godzin 0 85 130 125 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.10. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację RL.11. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobierania nauki
  • dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekretariacie

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z zajęć praktycznych.

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Prywatności Cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close